• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

تحقیق رایگان با موضوع ():، غیرلزج، لزج، (۴-۶):

(): الف) sec Ts=0.1 ۶۷
شکل (۴-۶): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1 ۶۷
شکل (۴-۶): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۶۸
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1 ۶۸
شکل (۴-۷): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب)

  دانلود تحقیق در مورد ۲-ماکرواسپرما۵، ۱-میکرواسپرما۴، کمرنگ، ۶۸

دیدگاهتان را بنویسید