تجزیه و تحلیل سوالات معادلات جبری و سوالات تابع کنکور

تجزیه و تحلیل سوالات معادلات جبری و سوالات تابع کنکور

 

 

 

 

معادلات جبری و تابع کنکور ، بیان برابری دو عبارت با استفاده از مجموعه متغیرها و اعمال جبری مانند تفریق ، ضرب ، تقسیم ، بالا بردن به یک توان و استخراج یک ریشه است. جبر نوعی از تقسیم ریاضیات است که به منظور حل سریعتر و آسان تر انواع خاصی از مشکلات طراحی شده است. جبر مبتنی بر مفهوم مقادیر ناشناخته به نام متغیر است ، بر خلاف حسابی که کاملاً بر اساس مقادیر شناخته شده اعداد استوار است. در سوالات معادلات جبری و تابع کنکور مفهوم مهم جبری معروف به معادله ارائه می شود. در جبر ، یک معادله را می توان به عنوان یک عبارت ریاضی متشکل از یک نماد برابر بین دو عبارت جبری که ارزش یکسانی دارند ، تعریف کرد. به عنوان مثال ، ۳x + 5 = 14 یک معادله است که در آن x + 5 3 و ۱۴ دو عبارتی هستند که با علامت “برابر” از یکدیگر جدا شده اند.

روش های مختلف برای حل معادلات جبری و تابع کنکور وجود دارد. ما چهار روش برای حل معادلات یک مرحله ای داریم: اضافه کردن ، خلاصه کردن ، ضرب و تقسیم. اگر به هر دو طرف یک معادله اضافه کنیم ، هر دو طرف برابر خواهند ماند. در اینجا مراحل اساسی برای ساده سازی یک بیان جبری وجود دارد: پرانتز را با ضرب عوامل حذف کنید. از قوانین نمایشگر استفاده کنید تا پرانتز را مطابق با نمایان کنید. با اضافه کردن ضرایب ، مانند اصطلاحات ترکیب کنید. جبر به جای محاسبات با اعداد ، به طور منطقی به فکر اعداد است. … به طور متناقض ، یا به نظر می رسد ، هرچند ممکن است دانشجویان بهتر یادگیری جبر را دشوارتر کنند. از آنجا که برای انجام جبر ، برای همه به جز ابتدایی ترین مثالها ، شما باید از رویکرد حسابگرانه دست بکشید و یاد بگیرید که جبری فکر کنید. قوانین اساسی جبر قوانین انجمنی ، فراگیر و توزیع کننده است. آنها به توضیح رابطه بین عملیات شماره و وام دادن به ساده کردن معادلات یا حل آنها کمک می کنند. ترتیب افزودنیها بر مبلغ تأثیری ندارد. چیدمان فاکتورها روی محصول تأثیر نمی گذارد.

معادلات جبری و تابع کنکور چیست؟ یک معادله ریاضی که بیانگر رابطه دو عبارت در هر دو طرف علامت است. بیشتر دارای یک متغیر و برابر با نماد است. مثال: ۲x – 4 = 2. در مثال داده شده ، x متغیر است. چگونه قانون طلایی را اعمال کنیم؟ ابتدا باید بیان شود که هنگام حل کردن یک متغیر ناشناخته در یک معادله ، باید سعی کنید ۰ را با متغیر ناشناخته در جمع یا تفریق قرار دهید (و ۱ را در ضرب یا تقسیم) بدست آورید. با حذف پرانتز و ترکیب اصطلاحات ، هر طرف معادله را ساده کنید. برای جدا کردن اصطلاح متغیر در یک طرف معادله از جمع یا تفریق استفاده کنید. برای حل متغیر از ضرب یا تقسیم استفاده کنید. در جبر پایه به ما آموخته می شود که دو قانون برای حل معادلات ، قانون اضافی و قانون ضرب یا تقسیم است. قانون اضافی برای معادلات به ما می گوید که همین مقدار را می توان بدون تغییر مجموعه راه حل معادله به هر دو طرف معادله اضافه کرد.